Loading...

Tekst, Wurden

Minske,
goede dingen,
minne dingen,
tryst, bliid,
wis is:
De Heare hâldt
fan dy en my.

Groeie
In beam is earts och sa lyts.
Foardat in fruchtbeam syn earste fruchten jout,
hat it stoarm, hjerst, winter en kjeld stien.
As wy yn Him bliuwe, sille wy ek groeie.
Groeie nei it Ljocht en frucht drage.

Nij in boadskipmearke!!

Foar jong en âld! In spesjale foar de kleuters! DE TSIISSKAAF! De tsiisskaaf is ûntefreden en giet mei fakânsje, mar giet dat wol goed?

Sikest in tekst? Freegje!

Ik haw op ferskate manieren eat meitsje mocht. Lit my witte, watst sikest! Ien gedichtebondel stiet foar oan yn de rige om útjûn te wurden. Om jo in yndruk te jaan, fan wat der út myn kreative brein kommen is:

Ik haw:

 • Gedichten,

 • Toaniel foar bern,

 • Toaniel foar folwoeksenen,

 • Koarte ferhalen foar bern,

 • Koarte ferhalen foar folwoeksenen,

 • Inkele berneboeken,

 • In boek foar folwoeksenen.

 • In gedichtebondel

 • Binne klear, mar noch net útjûn.

 • Wurdt oan wurke om út te jaan.

 • Klear

No de mooglikheid in gedichtenbundeltsje te keapjen!

nij gedichtenbundeltsje

Brún wurde.

Ien tsjokke bolle konifear
koesteret him, heech
tusken pears en giel
blommenleech, yn it
blakstille ljocht
fan de moarnssinne.
De wrâld hâldt
de siken yn.

– R.L.M. de Boer

R.L.M. de Boer