Loading...

Tekst, Wurden

De romte fan de Fryske grûn
Hat mei it wetter in ferbûn.
De bermen, diken meitsje dat
De mins, it bist in plakje hat.

De fierte is meast flak, nea heech
De Fryske taal foar oaren dreech.
It boulân mei syn mais en nôt
Fertelt my wer wêr’t ik fan hâld;
Is my in wolkom wurkgebiet
Fan puzzels, dichten en in liet.

Deun foar my yn it koarte gers
Waakst wat wêr’t ik myn namme yn lês.
Blomkes, klokjes, wyt en grien
Mei harren haw ik wat gemien.

liderke

Nij in boadskipmearke!!

Foar jong en âld! In spesjale foar de kleuters! DE TSIISSKAAF! De tsiisskaaf is ûntefreden en giet mei fakânsje, mar giet dat wol goed?

Sikest in tekst? Freegje!

Ik haw op ferskate manieren eat meitsje mocht. Lit my witte, watst sikest! Ien gedichtebondel stiet foar oan yn de rige om útjûn te wurden. Om jo in yndruk te jaan, fan wat der út myn kreative brein kommen is:

Ik haw:

 • Gedichten,

 • Toaniel foar bern,

 • Toaniel foar folwoeksenen,

 • Koarte ferhalen foar bern,

 • Koarte ferhalen foar folwoeksenen,

 • Inkele berneboeken,

 • In boek foar folwoeksenen.

 • In gedichtebondel

 • Binne klear, mar noch net útjûn.

 • Wurdt oan wurke om út te jaan.

 • Klear

No de mooglikheid in gedichtenbundeltsje te keapjen!

nij gedichtenbundeltsje

Brún wurde.

Ien tsjokke bolle konifear
koesteret him, heech
tusken pears en giel
blommenleech, yn it
blakstille ljocht
fan de moarnssinne.
De wrâld hâldt
de siken yn.

– R.L.M. de Boer

R.L.M. de Boer