Loading...

Tekst, Wurden

Sikest in tekst? Freegje!

Ik haw op ferskate manieren eat meitsje mocht. Lit my witte, watst sikest! Ien gedichtebondel stiet foar oan yn de rige om útjûn te wurden. Om jo in yndruk te jaan, fan wat der út myn kreative brein kommen is:

Ik haw:

 • Gedichten,

 • Toaniel foar bern,

 • Toaniel foar folwoeksenen,

 • Koarte ferhalen foar bern,

 • Koarte ferhalen foar folwoeksenen,

 • Inkele berneboeken,

 • In boek foar folwoeksenen.

 • In gedichtebondel

 • Binne klear, mar noch net útjûn.

 • Wurdt oan wurke om út te jaan.

 • Klear

No de mooglikheid in gedichtenbundeltsje te keapjen!

Oan de top,

Yn oansjen stean, jout in goed gefoel,
Giest allinnich nei hûs ta.

Yn oansjen stean by de Heare
jout fertrouwen en frede.
Bist nea allinnich en altyd thús.

– R.L.M. de Boer

Ferbining

In stopkontakt kin neat
as’t de stekker der
net yn dochst.
in died.

De Heare liket fierôf,
as’t dy net mei Him
ferbine litst.
Hy die.

– R.L.M. de Boer

Groeie,

In beam is earst
och sa lyts.
Foardat de earste
appel der oan hinget,
hat it al stoarmen,
hjersten, winters,
hagel, snie en izel
te ferdoarjen hân.

As wy yn Him bliuwe,
sille wy ek groeie.
groeie nei it Ljocht
en frucht drage.

– R.L.M. de Boer

R.L.M. de Boer