Loading...

Muzyk

Sikest muzyk? Freegje!

Ik haw muzyknoatsjes frissele ta :

  • Sololieten,

  • lieten foar koar,

  • sololieten oer it Leauwen,

  • koarlieten oer it Leauwen,

  • ienfâldige ynstrumentale muzyk,

  • muzyk foar in lyts groepke,

  • myzyk foar in orkest,

  • in boek mei ienfâldige muzykstikjes.

  • Wurdt oan wurke om út te jaan.

  • Binne klear, mar noch net útjûn.

De iene is
de oare
nedich.
Ek wy.

Sykje út.  Mei- inoar komme wer der wol út. Freegje!

Der wurdt hurd wurke oan in muzykferhaal!

It is in krystferske, mar de noaten kinne ek troch twa ynstruminten as in duet spile wurde. Klik hjir foar in yndruk.

R.L.M. de Boer