Loading...

Fotolêsboek ‘Geandewei’

Skriuwerij Liderke | Geanderwei

Ik bin der tige grutsk op, dat ‘Geandewei ‘ ek yn ‘e kolleksje fan de Koninklijke Nationale Bibliotheek op nommen is. Dêr kinst him ek ynsjen.

Skriuwerij Liderke | Geanderwei
Skriuwerij Liderke | Geanderwei
Skriuwerij Liderke | Geanderwei
Skriuwerij Liderke | Geanderwei

Mei foto’s fan de natoer op in paad.

Sikest dyn wei yn it libben?

Stiest yn it tsjuster?

Hoop!

In Paadwizer!

Skriuwerij Liderke | Geanderwei

Efterkant Fotolêsboek

R.L.M. de Boer