Loading...

Skriuwerij Liderke

Nij: in ‘berne’boekje.
Sjoch by ‘wurden’!

nije eksposysje posters en skreaune produkten Skriuwerij Liderke yn de  tiid fan tsjerkepaad 2024 yn Easterein [Fryslân].

Ik haw meardere natuerposters makke.
Se binne allegearre te keap. Kinst my e-maile mei dyn kar en fragen.  Sjoch ek efkes op foto’s natuer.

fan winter nei maitiid nei de simmer taa groeie

Beknot,
Kin dit ea wer wat wurde?
Wiet en waarmte jout waaksdom.
Hâld de hoop fêst.

Simmer
Stil,
sa fredich,
sa prachtich,
pronkje,
fol fertrouwen.

Gedicht:

Gefolgen

It reinwetter spielt
de strjitten leech.
It reinwetter spielt
de húskeamers fol en smûk.
It reinwetter spielt
it deiljocht hast fuort.
It reinwetter docht
Ier en betiid de lampen oan.
It reinwetter jout my
binnen in feilich gefoel.

It is in krystferske, mar de noaten kinne ek troch twa ynstruminten as in duet spile wurde. Klik hjir foar in yndruk.

Sûnt 1 jannewaris meitsje ik gebrûk fan de K.O.R. regeling.
Dêrom haw ik sûnt dy datum gjin B.T.W. nûmmer mear.

Nij: Fotolêsboek ‘Geandewei’! – R.L.M. de Boer

Jo kinne jo ynskriuwe foar dat boek.

R.L.M. de Boer