Loading...

Skriuwerij Liderke

Ik haw meardere natuerposters makke.
Se binne allegearre te keap. Kinst my e-maile mei dyn kar en fragen.  Sjoch ek efkes op foto’s natuer.

Der is wer in nije kalinder! Mar der is no ek ien mei mear skriuwromte!

Tige goed saaklik te brûken; mei de mooglikheid fan in a3 formaat. Privé ek brûkber. Dan fansels sûnder bedriuwsnamme!

Nij! Kalinder mei gruttere romte foar ôfspraken!

Hawwe jo ferlet fan in orizjineel krystpakket of in oanfulling dêr fan? Dan is de kalinder dêr tige geskikt foar.

Wat soe ik ôfgryslike graach

in stikje tiid ynpakke wolle

yn in lyts en rûnblau doaske.

En net ien, mar tige folle.

Ekstra tiid kinst altyd brûke,

ast wat krap sitst yn dat guod.

Spitich is, dat al myn doaskes

Leech bin en de tiid is fuort.

Skriuwerij Liderke
Skriuwerij Liderke
Skriuwerij Liderke

Gedicht:

Jo Ljocht yn ús tsjuster;
De Skepper in Skepsel út Leafde foar ús.
Jo Leafde foar ús lytse minsken;
Jo Grutheid neist ús lyts wêzen;
Jo Trou tsjin ús ûntrou oer
en tsjin ús eigewizens oer.
Jo Krêft neist ús swak wêzen;
Jo Macht neist ús ûnmacht.

It is in krystferske, mar de noaten kinne ek troch twa ynstruminten as in duet spile wurde. Klik hjir foar in yndruk.

Sûnt 1 jannewaris meitsje ik gebrûk fan de K.O.R. regeling.
Dêrom haw ik sûnt dy datum gjin B.T.W. nûmmer mear.

Nij: Fotolêsboek ‘Geandewei’! – R.L.M. de Boer

Jo kinne jo ynskriuwe foar dat boek.

R.L.M. de Boer