Loading...

Skriuwerij Liderke

Nij: Fotolêsboek ‘Geandewei’! – R.L.M. de Boer

Jo kinne jo ynskriuwe foar dat boek.

Eksposysje

Om’t der in eksposysje fan my west is yn ‘e Hobbe fan Baerdt tsjerke op ‘e Jouwer, hat der in stikje yn it Friesch Dagblad stien. As’t it lêze wolst, kinst op de link klikke. Der wurdt wol in lytse finasjele bijdrage troch de krante frege.

Nij! Kalinder mei gruttere romte foar ôfspraken!

Jo Ljocht yn ús tsjuster;

De Skepper in Skepsel út Leafde foar ús.

Jo Leafde foar ús lytse minsken;

Jo Grutheid neist ús lyts wêzen;

Jo Trou tsjin ús ûntrou oer

en tsjin ús eigewizens oer.

Jo Krêft neist ús swak wêzen;

Jo Macht neist ús ûnmacht.

Skriuwerij Liderke
Skriuwerij Liderke
Skriuwerij Liderke

Gedicht:

Jo Ljocht yn ús tsjuster;
De Skepper in Skepsel út Leafde foar ús.
Jo Leafde foar ús lytse minsken;
Jo Grutheid neist ús lyts wêzen;
Jo Trou tsjin ús ûntrou oer
en tsjin ús eigewizens oer.
Jo Krêft neist ús swak wêzen;
Jo Macht neist ús ûnmacht.

It is in krystferske, mar de noaten kinne ek troch twa ynstruminten as in duet spile wurde. Klik hjir foar in yndruk.

Sûnt 1 jannewaris meitsje ik gebrûk fan de K.O.R. regeling.
Dêrom haw ik sûnt dy datum gjin B.T.W. nûmmer mear.

R.L.M. de Boer